ESG เทรนด์แนวคิดใหม่ที่กำลังมาแรงในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน

โลกยุคใหม่ทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล จะเห็นได้ชัดเจนในช่วง 2 – 3 ปี มานี้ โดยที่นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น(กระแสก็มาจากช่วงสถานะการณ์ โควิ-19 ด้วย) จึงเกิดสิ่งที่นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปีที่ผ่านมาคือ การลงทุนที่ให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่หลายคนเริ่มได้ยินนั้นก็คือ ESG (Environment, Social, Governance) ESG คือแนวคิดอะไรกันแน่? ESG เป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนที่บริษัทต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติโดยยึดหลักการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาลมาพิจารณาในการวิเคราะห์ คัดเลือก และบริหารการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและดึงดูดนักลงทุนนั่นเอง  โดยหลักของการ ESG CFA Guidance and Case studies for ESG Integration (2018) ได้ยกตัวอย่างประเด็นด้าน ESG สำหรับนักลงทุนได้ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ source image ยกตัวอย่างเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ชี้วัดความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas), การสร้างของเสีย, การปล่อยมลพิษ […]